Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Disclaimer

Deze website is een uitgave van A.G. Advies. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. A.G. Advies kan daarom geen verantwoordelijheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan A.G. Advies garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

A.G. Advies streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt A.G. Advies zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnames of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

A.G. Advies behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van A.G. Advies. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van A.G. Advies wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.