Wat werkt nu werkelijk?

Amy-Jane Gielen is een van de drie redacteuren van het boek Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. In het boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Amy-Jane heeft het aflopen jaar diverse lezingen verzorgd over het boek.

Diensten

Deze pagina is momenteel onder constructie en niet actueel. De projecten die wij voor diverse opdrachtgevers in de publieke sector hebben afgerond, maken het beste duidelijk wat voor type diensten A.G. Advies haar opdrachtgevers te bieden heeft:

Onderzoek

Of het nu gaat om inventarisaties, evaluaties, haalbaarheidsstudies of onderzoek naar een specifieke doelgroep, A.G. Advies heeft met alle vormen ervaring. Een greep van de opdrachten die A.G. Advies de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

 • State of the art literatuur overzicht potentieel geweldaddige eenlingen
 • Inventarisatie sociale kaart ’twaalfminners’
 • Regionaal verkennend onderzoek naar discriminatie, polarisatie en radicalisering
 • Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van gemeentelijke organisatie die is belast met advisering en toeleiding van multiprobleemgezinnen
 • Evaluatie programma polarisatie & vervreemding
 • Onderzoek naar een programma om met inzet van moskeeën vervreemding en isolement van islamitische jongeren te voorkomen en tegen te gaan
 • Onderzoek naar behoeften en effecten van een antidiscriminatieprogramma op 14 basisscholen
 • Evaluatie van project om leerlingen op diverse basisscholen en voortgezet onderwijs debatcompetenties en vaardigheden bij te brengen
 • Inventarisatie van alle gemeentelijke projecten op het gebied van jeugdwerkloosheid
 • Haalbaarheidsstudie naar e-learning
 • Evaluatie van een methode om duurzaam contact te bevorderen
 • Evaluatie van een project om allochtoon vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen
 • Evaluatie van opvoedingsondersteuning voor Marokkaanse vaders en moeders
 • Evaluatie van training identiteit en weerbaarheid
 • Evaluatie van religieus-seculiere kringgesprekken
 • Evaluatie van socratische gesprekken voor jongeren
 • Evaluatie van interreligieuze dialoog

Advies

A.G. Advies voorziet organisaties ook regelmatig van advies over uiteenlopende thema’s. Enkele recent afgeronde opdrachten zijn:

 • Adviesnotitie over zorgroutes
 • Adviesnotitie over zorgaanbod twaalfminners
 • Plan van aanpak ongelijkwaardigheid
 • Adviesnotitie over het inzet theory-based, practice based en evidence based interventies om discriminatie, polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan
 • Adviesnotitie over hoe gemeenten, OM en politie samen het thema ongelijkwaardigheid kunnen oppakken
 • Adviesnotitie over de rol van de provincie bij (anti)radicalisering en polarisatie
 • Adviesnotitie hoe een bestandenanalyse onzichtbare risicojongeren te organiseren
 • Adviesnotitie over het realiseren van sociaal-economische en sociaal-culturele vernieuwing binnen een specifieke krachtwijk

Projectmanagment

Heeft uw organisatie behoefte aan onderzoek en/of advies, gecombineerd met een ‘hands on’ aanpak, dan is A.G. Advies ook beschikbaar voor interim opdrachten. Recente opdrachten zijn:

 • Projectmanager Radicalisation Awareness Network (Europese Commissie)
 • Coördinator regionaal (26 gemeenten) verkennend onderzoek:
  • Succesvolle aanvraag ingediend voor decentralisatie-uitkering van ministerie van BiZa
  • Partners (26 gemeenten, politie en OM) bezocht om wensen t.a.v. onderzoek te inventariseren
  • Wensen van partners vertaald in een projectplan (vervolgens goedgekeurd door Regionaal College)
  • Deelonderzoeken (openbaar) aanbesteed
  • Enkele deelonderzoeken uitgevoerd
  • Overkoepelende rapportage geschreven
  • Interne communicatie resultaten voor bestuurders
 • Projectleider jeugdwerkloosheid:
  • Actieplan jeugdwerkloosheid geschreven
  • Uitwerkingsplan jeugdwerkloosheid geschreven
  • Een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld tussen diverse partijen om knelpunten op het gebied van stages en leerwerkbanen te voorkomen en tegen te gaan. Deze samenwerkingsovereenkomst is door het ministerie van Sociale Zaken aangemerkt als ‘best practice’
  • Een overzicht voor werkgevers ontwikkeld met financiële voordelen op het moment dat ze een jongere in dienst nemen

Opinie

A.G. Advies publiceert regelmatig boekrecencies of een opinierend artikel en heeft in het verleden plaatsgenomen in (discussie)panels.

Trainingen en lezingen

Voor trainingen, lezingen, masterclasses, expertmeetings en gastcolleges kunt u ook bij A.G. Advies terecht. Wij hebben voor uiteenlopende professionals (politieagenten, jeugdwerkers, welzijnswerkers, raadswerkers, bestuurders, raadsleden en ambtenaren) lezingen en/of trainingen verzorgd over de volgende thema’s:

 • Evalueren van beleid
 • Formuleren van prestatie-indicatoren voor beleid
 • Polarisatie en radicalisering (oorzaken en aanpak)