Welkom

Mijn naam is Amy-Jane Gielen en ik ben in 2020 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de effectiviteit van antiradicaliseringsbeleid. Evidence based werken is de rode draad in mijn werk.

Het is mijn missie om bij te dragen aan een effectiever sociaal en veiligheidsbeleid. Dat doe ik al 15 jaar voor internationale, nationale en lokale opdrachtgevers in de vorm van trainingen, coaching, strategisch advies en onderzoek.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Nieuws

Werken aan weerbaarheid

Interventies deradicalisering

Preventiemodel

Gepromoveerd

Toolkit Evidence Based Werken

Nieuws

Werken aan weerbaarheid van Haagse jongeren.

Een evaluatie van VIP & Mij (jr.)

In de interventies ‘VIP’ en ‘Mij (jr.)’ worden jongeren en kinderen in het Haagse onderwijs weerbaarder gemaakt tegen invloeden met een mogelijke radicaliserende of polariserende werking. De jongeren gaan tijdens het project aan de slag met belangrijke thema’s als identiteit, grondrechten en hoe zij zich verhouden tot anderen. A.G. Advies, RadarAdvies en het Verwey-Jonker Instituut evalueerden deze projecten.

VIP, Mij en Mij jr. leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren. De projecten hebben een positief effect op de kennis en de houding van deelnemers op fundamentele thema’s als identiteit, diversiteit en de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is er winst te behalen op het gebied van onder andere structuur en gedragsverandering. In het rapport doen we aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van de interventies.

Voor de evaluaties is gebruik gemaakt van de ‘Toolkit evidence based werken ter preventie van radicalisering’ van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW en de NCTV. We hebben o.a. onder 616 Haagse jongeren een vragenlijst afgenomen, met 41 leerlingen gesproken en bij 14 lessen geobserveerd. De toepassing van de ‘Toolkit evidence based werken’ geeft hele concrete handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van de interventies.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

 

Onderzoek aanbod deradicalisering op Terroristenafdeling DJI

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben A.G. Advies en RadarAdvies een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het totaalaanbod van interventies voor deradicalisering en disengagement. Dit aanbod kan worden ingezet voor gedetineerden verdacht van of veroordeeld voor een terroristisch misdrijf en voor gedetineerden die signalen van radicalisering vertonen. Het onderzoek draagt bij aan de kennis over de inzet en werkzaamheid van het huidige interventie aanbod en biedt handvatten voor het (door)ontwikkelen én evalueren van interventies.

Conclusies zijn onder andere dat de kansen voor doorontwikkeling vooral liggen in het effectiever inzetten van het bestaande aanbod aan interventies, mede door vergroting van de bekendheid over deze interventies, zowel bij professionals als gedetineerden. Tevens doen we aanbevelingen over meer evidence based werken, bijvoorbeeld door het meer concreet maken van doelstellingen van interventies en het bieden van ondersteuning aan uitvoerders bij plan- en procesevaluaties.

We hebben het onderzoek uitgevoerd door middel van documentstudie, literatuurstudie, interviews en werksessies. In totaal zijn 54 respondenten geïnterviewd, waaronder uitvoerders van interventies (geestelijk verzorgers vanuit de DJI, Reclassering Nederland, het LSE en de Waag), gemeenten, professionals op de TA’s (terroristenafdelingen) en gedetineerden van de drie TA’s (Vught, Zwolle, de Schie).

We zijn verheugd dat we met dit onderzoek een bijdrage hebben kunnen leveren aan doorontwikkeling van het aanbod aan interventies en dat veel van onze aanbevelingen door de Ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming worden opgevolgd.

Het volledige rapport en de beleidsreactie kunt u hier vinden.

Preventieclassificatiemodel voor ministeries en gemeenten

Als onderdeel van haar proefschrift ontwikkelde Amy-Jane Gielen het preventieclassificatiemodel. Het model maakt een onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie van radicalisering. De overzichtelijkheid van het model en de verbinding van het sociale domein aan het veiligheidsdomein maakt dat het model is overgenomen door diverse ministeries in binnen- en buitenland. Lees hier een interview over het model wat ik gaf aan het tijdschrift voor ESS en Platform JEP van het Ministerie van Sociale Zaken.               

Gepromoveerd

Op 31 januari 2021 verdedigde Amy-Jane Gielen haar proefschrift Cutting through Complexity. Evaluating Countering Violent Extremism aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift heeft zij een methodiek ontwikkeld voor de evaluatie van antiradicaliseringsprojecten. Zij past die methodiek vervolgens toe op diverse interventies, waaronder familieondersteuning voor Syriëgangers alsmede deradicalisering van jihadistische vrouwen. Het proefschrift is hier verkrijgbaar via Amsterdam University Press.